Un amico a sorpresa / storia di Carola Ghilardi ; illustrazioni di Carola Ghilardi e Lorenzo Terranera

Libri Moderni

GHILARDI, Carola

Un amico a sorpresa / storia di Carola Ghilardi ; illustrazioni di Carola Ghilardi e Lorenzo Terranera

Roma : Lapis, 2007

I senza parole <Lapis> - Nati per leggere